เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มอบเงินสนับสนุนแก่ภาควิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มอบเงินสนับสนุนแก่ภาควิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ มอบเงินสนับสนุนประจำปีแก่ภาควิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาฯ ซึ่งมีส่วนช่วยเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยในสิงคโปร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติมา สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาภาษา เป็นผู้แทนรับมอบ  
 
Ambassador of Thailand to Singapore presented financial contribution to the Thai Studies Program, Centre for Language Studies (CLS), National University of Singapore (NUS) 
 
On 20 December 2017, H.E. Mr. Thongchai Chasawath, Ambassador of Thailand to Singapore, presented a cheque as part of the Embassy’s annual financial contribution to the Thai Studies Programme, Centre for Language Studies (CLS), National University of Singapore (NUS) to support the programme’s activities to promote Thai language and culture in Singapore. Representing the Centre was Associate Professor Dr. Titima Suthiwan, Director of CLS.