พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาด้าน Advanced Composites ระหว่าง บริษัท SCG-Chemicals และ Institute of Material Research and Engineering- IMRE (A*STAR) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาด้าน Advanced Composites ระหว่างบริษัท SCG-Chemicals และ Institute of Material Research and Engineering (A*STAR- IMRE) ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเน้นการวิจัยและพัฒนา Thermoplastic Composites ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น รวมทั้งศึกษาการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจยานยนต์ การบินและอวกาศ

      SCG Chemicals-A*STAR-IMRE Advanced Composites Joint Lab Signing Ceremony
 
      On 11 January 2018, Mr. Chairat Sirivat, Minister and Deputy Chief of Mission, witnessed the Advanced Composites Joint Lab Signing Ceremony between SCG Chemicals and A*STAR-IMRE at the Royal Thai Embassy. This collaborative research and development effort between SCG Chemicals and A*STAR will focus on Thermoplastic Composites and the use of Thermoplastic Composites in automotive and aerospace industry.