บทความเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "Honoring a Down to Earth King on World Soil Day" โดยกระทรวงการต่างประเทศ