ข้อแนะนำสำหรับคนไทยในสิงคโปร์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เอกสารแจกจ่ายสำหรับคนไทยเท่านั้น

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยในสิงคโปร์เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สภาวะปกติ

1. เมื่อเดินทางมาถึงสิงคโปร์ ขอให้ท่านรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยกรอกรายละเอียดในแบบลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ เพื่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถแจ้งข่าวสารและข้อแนะนำในการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที
2. สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สามารถเริ่มให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ท่านได้เมื่อหนังสือ เดินทางของท่านจะหมดอายุภายใน 1 ปี
3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
4. ติดต่อเพื่อนคนไทยและติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ (www.thaiembassy.sg) และ Facebook (www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySingapore) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเครือข่ายของคนไทยและวัดไทยในสิงคโปร์อย่างสม่ำเสมอ
5. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (8421 0105) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่าน และติดไว้ในที่ที่สามารถค้นหาได้สะดวก

เมื่อมีสิ่งบอกเหตุว่าอาจเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยหรือภาวะฉุกเฉิน

1. เตรียมหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางและทรัพย์สินมีค่าให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น
2. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
3. ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ (www.thaiembassy.sg) และ Facebook (www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySingapore) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเครือข่ายของคนไทยและวัดไทยในสิงคโปร์อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญ ควรติดต่อกลุ่มเพื่อนคนไทยให้รับทราบว่า ตนเองและครอบครัวพักอยู่ที่ใด และจะติดต่อได้อย่างไร
4. สำรองอาหาร น้ำ เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 6. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนและครอบครัว โดยบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ (www.thaiembassy.sg) และ Facebook (www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySingapore) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดเวลา หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (8421 0105) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทันทีเพื่อขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจแนะนำโดยขึ้นอยู่กับกรณี ดังนี้
(1) อยู่แต่ในที่พักอาศัย และให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
(2) เดินทางออกนอกพื้นที่หากจำเป็น
(3) ไปรวมที่จุดนัดหมายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนด
2. จุดนัดหมายสำหรับคนไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจแนะนำในเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่
(1) สถานเอกอัครราชทูตฯ 370 Orchard Road, Singapore 238870 โทรศัพท์ 8421 0105
(2) สมาคมเพื่อนแรงงานไทย อาคารโกลเด้นไมล์ คอมเพล็กซ์ 500 Beach Road #03-28 Golden Mile Complex, Singapore 914005 โทรศัพท์ 6294 8561
(3) วัดอานันทเมตยาราม 50 B Jalan Bukit Merah, Singapore 169545 โทรศัพท์ 91440189 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สิงหาคม 2556

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
สิงหาคม 2556