การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรที่สิงคโปร์

Date: 
Sat, 2014-01-25 09:00 - Sun, 2014-01-26 21:00
Location: 
Royal Thai Embassy Singapore

การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักรที่สิงคโปร์ 1. กำหนดวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 21.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (ต้องนำบัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือเอกสารของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง) 2. ก่อนอื่น ต้องตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิเลือกตั้งที่สิงคโปร์หรือไม่ที่ https://www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php (พิมพ์ตัว “E” ใหญ่ 2 ตัว) 3. กรณีท่านไม่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในสิงคโปร์ ท่านต้องกรอกแบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สิงคโปร์ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ก่อน หรือ ท่านสามารถขอรับแบบลงทะเบียนดังกล่าวได้ที่ 3.1 ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 3.2 สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ 3.3 หอพักแรงงาน 4. กรอกแบบลงทะเบียนฯ และส่งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือเอกสารของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง และท่านต้องลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้องด้วย ภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งที่สิงคโปร์หากไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่สิงคโปร์ภายในวันและเวลาดังกล่าว 4.1 ยื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 4.2 ส่งทางแฟกซ์ที่หมายเลข 6835 4991 4.3 สแกนส่งเป็น pdf ทาง e-mail ที่ [email protected] โดยขึ้นหัวข้อว่า “เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” 4.4 ส่งทางไปรษณีย์ โดยเขียนกำกับบนซองว่า “เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” 5. กรณีท่านประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย ขอให้ท่านระบุความประสงค์ในแบบลงทะเบียนฯ ข้างต้น และส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามแนวทางในข้อ 4 ภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 12.00 น. เช่นกัน 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 6737 2475 ต่อ 613 และ 619 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น.