การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. นอกราชอาณาจักรที่สิงคโปร์

Date: 
Sat, 2014-03-22 14:00 - Sun, 2014-03-23 19:00
Location: 
Thai Embassy Singapore

                                   การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. นอกราชอาณาจักรที่สิงคโปร์

1 กำหนดเลือกตั้ง ส.ว. นอกราชอาณาจักร วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 19.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 19.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (ต้องนำบัตรประชาชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือเอกสารของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดง)                                    

2 ก่อนอื่น ต้องตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิเลือกตั้งที่สิงคโปร์หรือไม่ที่   

www.khonthai.com/Election/Elecenter/popout/enq/indexenqpopout.php

3 หากท่านยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งในสิงคโปร์ ท่านต้องกรอกแบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สิงคโปร์ โดยขอรับแบบลงทะเบียนฯ ได้ที่

  •   เว็บไซต์ (www.thaiembassy.sg)   
  •   Facebook (https://www.facebook.com/RoyalThaiEmbassySingapore)
  •   ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  •   สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ ที่ตึกโกลเด้นไมล์               

4 กรอกแบบลงทะเบียนฯ และส่งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมแนบสำเนำบัตรประชำชน พาสปอร์ต ใบขับขี่ หรือเอกสารของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระ ที่มีภาพถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง และท่านต้องลงนามกำกับรับรองสำเนำถูกต้องด้วย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิเลือกตั้งที่สิงคโปร์หากไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิภายในวันและเวลาดังกล่าว

  •   ยื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
  •   ส่งทำงแฟกซ์ที่หมายเลข 6835 4991
  •   สแกนส่งเป็น pdf ทำง e-mail ที่ [email protected] ขึ้นหัวข้อว่า “เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”
  •   ส่งทางไปรษณีย์ เขียนกำกับบนซองว่า “เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

5 กรณีท่านประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิที่ประเทศไทย ขอให้ท่านระบุควาำมประสงค์ในแบบลงทะเบียนฯ ข้างต้น และส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ตามแนวทางในข้อ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12.00 น. เช่นกัน

6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ [email protected] หรือหมายเลขโทรศัพท์ 6737 2475 ต่อ 613 และ 619 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30 – 17.30 น.

 

 

Attachment: