กฐินพระราชทาน 2015

Date: 
Sun, 2015-11-15 18:30
Location: 
วัดอานันทเมตยาราม

ด้วยในปี 2558 นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมบริวาร กฐิน และเงินบำรุงอารามให้แก่วัดอานันทเมตยาราม โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานนำคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และสำนักพระราชวัง เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมายังวัดอานันทเมตยาราม ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.30 น.
จึงถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งแก่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ที่จะได้มีส่วนร่วมในการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดอานันทเมตยาราม สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประกาศบอกบุญมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน