แนวทางปฏิบัติในกรณีลูกเรือพาณิชย์และลูกเรือของรัฐที่มาจอดเรือในน่านน้ำสิงคโปร์ต้องการ/จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทางกลับประเทศไทยหรือไปประเทศที่สาม

 1. การดำเนินการของนายจ้างในการขอเข้า-ออกท่าเรือ (ลูกเรือพาณิชย์) 

  • ตัวแทนบริษัทเดินเรือ (เอเย่นต์: Agent) จะต้องยื่นแบบฟอร์มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน72 ชั่วโมง ในการขอเข้าหรือออกจากท่าเรือ หากเกิน 72 ชั่วโมง ระบบจะไม่รับข้อมูลคำร้อง ทั้งนี้ เอเย่นต์อาจ  จะต้องได้จ่ายค่าปรับตามชั่วโมง หากเรือออกจากท่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
  • เอเย่นต์จะต้องมีหนังสือแจ้งฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองชายฝั่งล่วงหน้า (Coaster Command Pre Clearance Section) ซึ่งอยู่ภายใต้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ (ICA) โดยระบุ (1) ชื่อเรือ (2) ชื่อเอเย่นต์ในสิงคโปร์ (3) วันที่เรือจะเข้าฝั่ง (4) วันที่เรือจะออกจากฝั่ง (5) ท่าเรือล่าสุดที่เรือเดินทางผ่าน (6) ท่าเรือปลายทางหลังเรือออกจากสิงคโปร์ และ (7) รายชื่อของลูกเรือทั้งหมด โดยแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบ ได้แก่ เพศ สัญชาติ หมายเลข หนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของ หนังสือเดินทาง ที่มีอยู่ให้กับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองชายฝั่งล่วงหน้า ในท่าเรือที่เรือจะเทียบฝั่ง
  • หลังจากที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองชายฝั่งล่วงหน้า ได้รับเอกสารจากทางเอเย่นต์แล้วจะมีที่ให้เรือจอดในน่านน้ำของสิงคโปร์เพื่อ จนท.ตม. จะได้ขึ้นไปตรวจความเรียบร้อยบนเรือ อาทิ ตรวจสอบสินค้าต้องห้าม อาวุธ และ  ยาเสพติด จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ทางเอเย่นต์เรือหรือทางเรือทราบว่าจะนำเรือไปทำ Clearance ที่ท่าเรือไหน เวลาใด ซึ่งการเข้าและออกจะต้องใช้ท่าเรือเดียวกัน

2 Sign off ทางเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยทางเครื่องบินโดยสารและทางรถโดยสาร 

  • กรณีเรือพาณิชย์ เอเย่นต์แจ้งรายชื่อลูกเรือที่ประสงค์เดินทางขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางต่อทางเครื่องบินโดยสารหรือทางรถโดยสารอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนที่เรือจะเข้าเทียบท่าเรือหรือเทียบท่าแล้ว โดยลูกเรือจะต้องยื่นเอกสารซึ่งได้แก่ (1) หนังสือเดินทาง (2) Seaman Book ให้กับ ตม. และตม. จะออก Landing Pass หรือ Special Pass (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย) ซึ่งมีอายุเพียง 7 วันให้ลูกเรือขึ้นฝั่ง (Sign off) ลูกเรือจะต้องถือเอกสารดังกล่าวพร้อมหนังสือเดินทาง ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บนฝั่งจนกระทั่งขึ้นเครื่องบิน เพื่อ จนท. ตม. ที่สนามบินจะได้ทราบว่าลูกเรือมีการSign Off แล้ว
  • กรณีลูกเรือพาณิชย์ มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับทางเครื่องบินโดยสารเป็นการด่วนนั้น อาจจะเป็นได้ทั้งกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือสูญหาย เอเย่นต์ในประเทศนั้นๆ จะต้องมีหนังสือรับรองบุคคลว่าเป็นลูกเรือของเรือลำนั้นจริง และแจ้งไปที่ ตม. ท่าเรือ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6377-5939-40 (Coaster Command Pre Clearance Section) หมายเลขโทรสาร +65 6272-4950 หรือ +65 6276-7291 หรืออีเมลไปได้ที่[email protected].gov.sg เพื่อขออนุญาตให้ลูกเรือดังกล่าวขึ้นฝั่งมา จากนั้น ICA จะออก Landing Pass (กรณีมีหนังสือเดินทาง) หรือ Special Pass (กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถือเอกสารแทนบุคคลอื่นๆ) ซึ่งมีอายุเพียง 7 วันให้ลูกเรือขึ้นฝั่ง (Sign off) เพื่อติดต่อสถานทูตฯ ในดำเนินการออกเอกสารเดินทาง CI หรือหนังสือเดินทางชั่วคราวให้เพื่อให้ใช้เดินทางกลับไทยทางเครื่องบินต่อไป
  • กรณีลูกเรือของรัฐ ที่ไม่มีหนังสือเดินทางติดตัวมา หากมีความจำเป็นที่จะขึ้นฝั่งเป็นการด่วนสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือหน่วยงานของไทยในต่างประเทศจะต้องมีหนังสือถึง ICA เพื่อยืนยันว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารเดินทางหรือหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ลูกเรือทันทีเพื่อใช้เดินทางกลับไทย ทั้งนี้ ICA ไม่อนุญาตให้ลูกเรือ Sign Off ได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปรับลูกเรือที่ท่าเรือพร้อมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่ของ ICAตามมาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าลูกเรือเดินทางมาติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จริง หลังจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้เรียบร้อย ลูกเรือต้องกลับไปยังท่าเรืออีกรอบเพื่อทำเรื่อง Sign Off  ให้เสร็จสมบูรณ์ ถึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้  
  • กรณีที่ลูกเรือของรัฐและลูกเรือพาณิชย์ Sign Off แล้วไม่เดินทางกลับประเทศไทย แต่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศอื่น มีข้อปฏิบัติดังนี้ (1) จะต้องมีหนังสือเดินทางและจะต้องมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (2) กรณีใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว จะต้องติดต่อ ตม. ของประเทศที่จะเดินทางเพื่อตรวจสอบว่าต้องขอรับการตรวจลงตราหรือไม่