พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สถานที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เลขที่ ๓๗๐ ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ ๒๓๘๘๗๐ (เข้าประตู Orchard Road)

๒. ลำดับพิธี

เวลา ๑๐.๐๐ น. - เปิดพื้นที่ให้เข้าสู่บริเวณพิธี

                          - เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงแรก

เวลา ๑๗.๓๐ น. - หยุดการถวายดอกไม้จันทน์

เวลา ๑๘.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันในบริเวณพิธี

เวลา ๑๘.๓๐ น. - รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง

เวลา ๑๙.๓๐ น. - เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง

เวลา ๒๓.๐๐ น. - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เวลา ๒๔.๐๐ น. - เสร็จพิธี

๓. การแต่งกาย ผู้เข้าร่วมพิธีฯ - ชุดสุภาพสีดำล้วน จิตอาสา

- เครื่องแบบจิตอาสาที่ได้รับพระราชทาน

หมายเหตุ – กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามเวลาของการถ่ายทอดสดพระราชพิธี จึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ทุกท่านร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยพร้อมเพรียงกัน