ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เรื่อง การรับสมัครโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงตระหนักพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีถึงความจงรักภักดีของอาณาประชาราษฎร์ ที่พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลาย ด้วยเหตุนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมกันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (ในส่วนที่จัดขึ้นในสิงคโปร์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วันเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ - ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๗.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๓ ตึกโกลเดนไมล์

๒. สถานที่รับสมัคร

อาคารฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ (ทางเข้าถนน Claymore)  

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

   ๓.๑ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ ๗ ปี ขึ้นไป

   ๓. กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจแล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้

๔. หลักฐานการสมัคร

   ๔. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

   ๔.๒ ใบสมัคร (เอกสารแนบ)

๕. ผู้สมัคร ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ดังนี้ บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน

๖. ประเภทของงาน

ลำดับ

ประเภทงาน

รายละเอียด

งานดอกไม้จันทน์

ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก-การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์

งานประชาสัมพันธ์

ช่วยประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล (Information) เกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง (Reception) ประชาชน ณ จุดบริการต่าง ๆ

งานโยธา

ปฏิบัติงานสนับสนุนเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการรับ-ส่งประชาชนด้วยยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือโดยสาร รถกอล์ฟไฟฟ้า รถพ่วง ฯลฯ รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

งานบริการประชาชน

ปฏิบัติงานสนับสนุนในเรื่องการจัดหาและ/หรือการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ พักคอยของประชาชน

งานแพทย์

ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) และ ช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลขนส่งผู้ป่วย

งานรักษาความปลอดภัย

ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และ แจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบกรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

งานจราจร

ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

 

๗.  กำหนดวัน/สถานที่รับสิ่งของพระราชทาน

จิตอาสาในสิงคโปร์ รับสิ่งของพระราชทานในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๙.๓๐ น. (หากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันและเวลา สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งในโอกาสแรก)

๘.  ห้วงเวลาการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ (วันพระราชพิธี) และระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีมีภารกิจที่ดำเนินการต่อเนื่อง)

๙. หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๖๕ ๘๔๒๑ ๐๑๐๕

 

(นายธงชัย ชาสวัสดิ์)
เอกอัครราชทูต
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐