ประกาศการให้บริการจัดทำบัตรประชาชน

 ตามที่เครื่องผลิตบัตรประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ชำรุดและต้องหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวนั้น

 

บัดนี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเครื่องผลิตบัตรประชาชนเครื่องใหม่แล้วและพร้อมให้บริการจัดทำบัตรประชาชนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

 

                                                                        31 มกราคม 2560