ประกาศการให้บริการจัดทำบัตรประชาชน

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้หยุดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเครื่องผลิตบัตรประชาชนเกิดการชำรุดนั้น ขอเรียนว่า บัดนี้ ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องฯ เสร็จสิ้น และสามารถให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ