บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับคนไทยในสิงคโปร์

เฉพาะคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์สามารถเข้ารับบริการได้ในกรณีที่

  -  บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ

  -  สูญหาย หรือชำรุด

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม หากสูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความ

2. เอกสารราชการที่มีรูปถ่าย ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ 

3. เอกสารสำคัญประจำตัวที่ทางการสิงคโปร์ออกให้ เช่น work permit, S pass, Long-Term Visit Pass, dependent’s pass, PR หรือ employment pass เป็นต้น)

 

ท่านสามารถมาขอทำบัตรใหม่ได้ระหว่างเวลา 9.15-11.30 น. และ    

14.00-15.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

***********************************************************