บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับคนไทยในสิงคโปร์

เปิดให้บริการเฉพาะคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสิงคโปร์เท่านั้น ในกรณีดังนี้

  -  บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ

  -  สูญหาย หรือชำรุด

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเดิม หากสูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความ

2. เอกสารราชการที่มีรูปถ่าย ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ 

3. เอกสารสำคัญประจำตัวที่ทางการสิงคโปร์ออกให้ เช่น work permit, S pass, Long-Term Visit Pass, dependent’s pass, PR หรือ employment pass เป็นต้น)

 

ท่านสามารถมาขอทำบัตรใหม่ได้ระหว่างเวลา 9.15-11.30 น. และ  14.00-15.00 น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ

***********************************************************

 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

ที่  1 /2559

เรื่อง  กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

-----------------------------------------------------

                  

                             ด้วยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 กฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม 133 ตอน 90 ก และมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายโดยทันที

 สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงขอประกาศ ดังนี้

1. ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนเดิมของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2555

2. อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 23วรรคหนึ่ง และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

(2.1) การออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด ฉบับละ 5 ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

(2.2) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

(2.3) การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ  ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

 

3. ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา จัตวา ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่นั้น และมายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา เบญจ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2(1)

 

                                          ประกาศ ณ วันที่  28   ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

                                                      (นายธงชัย ชาสวัสดิ์)

                                                 เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์