กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X (Long Stay)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ที่ ๒ /๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X (Long Stay) 

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องการอนุญาตให้ คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น (ประกาศกระทรวงมหาดไทยดังแนบ) สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ขอประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่อ้างถึง ข้อ ๔ กำหนดให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X (Long Stay) สำหรับใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อายุการใช้งานการตรวจลงตรา ๕ ปี ค่าธรรมเนียมครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน มีความผันผวนไม่คงที่และเงื่อนไขที่ว่าการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X (Long Stay) ในอัตราครั้งละ ๔๕๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต