กำหนดการรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบแรก ๑๘๑ คน วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้ประชาชนชาวไทยลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑ -๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน ๑๘๑ ราย ในรอบแรก (รายชื่อปรากฎตามแนบท้าย) นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งกำหนดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบแรกณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑๕.๐๐ น.        -  ลงทะเบียนผู้รับสิ่งของพระราชทานฯ

๑๕.๔๕ น        -  เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมกัน ณ โถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ

๑๖.๐๐ น.        -  เอกอัครราชทูต ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

                   -  เอกอัครราชทูต เชิญสิ่งของพระราชทานวางบนพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

                   -  พิธีกรอ่านรายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานตามลำดับ โดยเริ่มจากเอกอัครราชทูต ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีมประเทศไทย และประชาชน

วิธีการรับ        -  จิตอาสาเฉพาะกิจฯ โค้งถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ โดยก้าวเท้าขวาและคุกเข่าซ้ายเพื่อรับสิ่งของพระราชทานจากพาน ยืนขึ้นและถวายเคารพอีกครั้ง

                   -  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

 ๑๗.๐๐ น.       -  เสร็จพิธี

การแต่งกาย      - เอกอัครราชทูต ข้าราชการ (ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์)

                   - สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี (ชุดสุภาพไว้ทุกข์)

- ผู้ไม่สามารถเข้ารับสิ่งของพระราชทานในช่วงพิธีสามารถเดินทางเข้ามารับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ โถงชั้น ๒  จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.

- หากไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้ และประสงค์รับของพระราชทานภายหลังโปรดแจ้งคุณศิริวรรณฯ

หมายเลข ๖๗๓๗ ๒๕๗๕ ต่อ ๖๒๓   หรือ Email: [email protected]

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบแรก ๑๘๑ ราย 

1        นาย     ภาโณตม์ ปรีชญานุต

2        นาย     นิกร อินทรุกขา

3        นาย     พัฒนา สินธุเนตร

4        นาย     ปรีชา กรทอง

5        นาย     ศักดิ์ศรี โพนทอง

6        นาย     สันติ โอสถประสาท

7        นาย     ทองหล่อ แก้วทุมลา

8        นาย     สมคิด เสนคำ

9        นาย     สนอง หวังดี

10      นาย     สมบัติ เหมพลเทพ

11      นางสาว ทองใบ ศรีหิรัญพัลลภ

12      นาย     ประสาน เติมสุธา

13      นาง     ทิพาพร ปานแก้ว

14      นางสาว วรินทิรา สุดศก

15      นาย     ยุทชชัย โวหารคล่อง

16      นาย     บุญเรือง อินสุตา

17      นาย     ภาคภูมิ ภูขะมา

18      นาย     โชคชัย พรมน้อย

19      นาย     เสกสิทธิ์ สะพังเงิน

20      นาย     แสงทวี ยศม้าว

21      นาย     อภิรมย์ เชื้อทหาร

22      นางสาว ดวงกมล ไชยณรงค์

23      นางสาว จันตรี โชติรัตนฤทธิ์

24      นางสาว พันารัตน์ รักษาศรี

25      นาย     วชิระ เริงฤทธิ์

26      นางสาว นิธรุวี เริงฤทธิ์

27      นาย     พิชฌา เชียงกูล

28      นาง     อรอุสาห์ เชียงกูล

29      นาย     พงศกานต์ พรหมสาส์น

30      นาง     นภาพร พรหมสาส์น

31      นาย     ชัยรัตน์ ศิริวัฒน์

32      นาง     พวงมณี ตันฉายงาม

33      นางสาว อรนิตย์ ชาพิมล

34      นาย     กวิน พรมใจ

35      นางสาว รัศมี ส่องพราย

36      นาย     เทพทอง สิงห์สีดา

37      นางสาว สำรวย วรรณแก้ว

38      นางสาว อารมย์ มากปราง

39      นางสาว รำไพ ผิวแก้ว

40      นาง     วันวิสา ใจหาญ โคลแมน

41      นาย     พรชัย เกษตรนวล

42      นาย     อภิชาติ เหล่าลำลา

43      นาย     สำรวย ชนะภัย

44      นาย     ชวลิต ทัศสุพล

45      นาย     หงษ์ฟ้า ไชยผง

46      นาย     ปรารถนา กรรณลา

47      นาย     อนุชิต จีบุญมี

48      นาย     ชูเกียรติ บรรเทาทึก

49      นาย     ศุภชัย ทองลิ่มสุด

50      นาง     บุญน้อม กาฬพันธ์

51      นางสาว สุธิตา นิ่มสุวรรณ

52      นาย     สนั่น บัวสูง

53      นาย     จารุเดช มาวัน

54      นาย     คำไพ ทูมดี

55      นาย     วิระพล ชัยสว่าง

56      นาย     วสันต์ จันริวงษ์

57      นาย     สมพร แงสันเทียะ

58      นางสาว รัตนาภรณ์ เรื่อศรีจันทร์

59      นาง     อสมา พงษ์สุวรรณ

60      นาย     เด่นชัย ต่ายเนาว์ดง

61      นางสาว กฤติกา พรมหมพล

62      นางสาว สมพิศ ละครขาว

63      นาย     ใส ทะวงศรี

64      นาย     ทฤษฎีย์ ปีภา

65      นางสาว จำนาน ปงเมืองมูล

66      นางสาว มลิวัลย์ สีนวล

67      นางสาว ชุติมา กำลัง

68      นาง     ผ่องศรี หอมหวล

69      นาย     ดนัย ศรฤทธิ์

70      นาง     สกลรัตน์ สแนชแชลล์

71      นางสาว กรกต ประดิษฐศิลป์

72      นาง     จิติมนต์ ซี

73      นางสาว อุรารัตน์ บัวงาม

74      นาย     อุดร อินน้อย

75      นาง     ทัศวรรณ รินทรักษ์

76      นาง     อังคณา ศิริวัฒน์

77      นางสาว ศิริลักษณ์ คันธา

78      นางสาว บุญร่วม เครือผือ

79      นางสาว ธัญยธรณ์ ธัญธนาพรพัฒน์

80      นางสาว ฐิตินันทนา ตันศรีสกุล

81      นางสาว ศิริวรรณ รัตนลมูล

82      นาง     พรพิมล บุตรสาระ มายเล่

83      นาง     วนิดา ทองเชื่อม

84      นางสาว สุชนา นิลเนตร

85      นาง     นรวรรณ ชาสวัสดิ์

86      นาง     สลิลพร มัธหา

87      นางสาว ทัศนีย์พร ภู่แสนธนาสาร

88      นางสาว สายธาร หงสกุล

89      นางสาว พิมพ์รภัส อภิกิติชัยกุล

90      นางสาว ชลิตา เจริญจรรยากูล

91      นาย     รัชชานนท์ สโมสร

92      นาง     มัจฉรียา ชิว

93      นางสาว มนัสนันท์ ทวีฤทธิ์

94      นางสาว วาสนา พรหมจรรย์

95      นางสาว ปัญฑารีย์ ธนะจันทร์

96      นาย     ธงชัย ชาสวัสดิ์

97      นางสาว ปรางค์ใส ลันไธสง

98      นาย     วีรพงษ์ รัตนโพธิสุวรรณ

99      นางสาว นวพร ประดิษฐ์ศิลป์

100    นาย     ไกรเลิศ นามนิตย์

101    นาย     เสริมพล สิงห์แก้ว

102    นางสาว สวรินทร์ จิรัฐสุขวัฒน์

103    นางสาว ดลจิต ประดิษฐ์วงษ์

104    นาย     สมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์

105    นางสาว กวิตา พลศรี

106    นางสาว อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์

107    นาย     พฤทธิพงษ์ ปุณฑริโกบล

108    นาง     สุณิชา สังขวิจิตร ปุณฑริโกบล

109    นาง     ฐิติพร จิระสวัสดิ์

110    นางสาว ธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น

111    นาย     สุรศักดิ์ มณีศรี

112    นาง     มาทีย่า ลิ้ม

113    นางสาว จูนรี่ ลิ้ม

114    นางสาว นฤมล ชัยทัศน์

115    นางสาว อรวิจิตร์ ชูเพชร

116    นางสาว จัตุรพร เล็กกิมลิ้ม

117    นาง     ฉวีวรรณ ฮิลล์

118    นาง     วิไลวรรณ์ กิ๊บสัน

119    นาง     สมพิศ คีทติ้ง

120    นาย     อิทธิ ศรีบุตร

121    นางสาว โสมวลี เจนวัฒนศิริชัย

122    นางสาว พิชชาญา เหาตะวานิช ลิ่มสกุล

123    นาย     สรวิชญ์ ทองเชื่อม

124    นางสาว ญาดา ทองเชื่อม

125    นางสาว อุบลวรณา แซงราชา

126    นางสาว ชุลีพร บุญญาศิริ

127    นางสาว ณัฎฐนันท์ เหรียญทอง

128    นางสาว วิภาภรณ์ วลีสัจจกานต์

129    นางสาว กมลลักษณ์ เรียบร้อย

130    นาย     สรสิช สว่างศิลป์

131    นางสาว จินตนา เจริญวงศ์

132    นางสาว พิมพ์พัสสร แซ่จัน

133    นาง     กานต์สินี บุญหลง

134    นางสาว จำลองลักษณ์ ช่วยความดี

135    นางสาว จุฑาทิพย์ เบญจาทิกุล

136    นางสาว เพ็ญนิภา พลายเพ็ชร

137    นาย     ไพโรจน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์

138    นางสาว สุดา ดุริยประสิทธิ์

139    นาง     พันธ์วิรา สุขสมใจ

140    นางสาว สุภารัตน์ คงเจริญ

141    นาย     สุพัฒน์ มลธิมา

142    นางสาว นัทธมน ศรีวิชัย

143    นางสาว ดวงเดือน แซ่จ๋าว

144    นางสาว บุญตา ล้อมวงค์

145    นางสาว ศิรภัสสร วันปิดา

146    นางสาว ขนิษฐา พันธุ์วรวัฒน์

147    นางสาว นรี เรียงโรจน์พิทักษ์

148    นาง     สาวิตรี บึทท์เนอร์

149    นางสาว พิมลศรี จิระวัฒนานันท์

150    นางสาว ทัศวรันทร์ วงศ์อุทุมพร

151    นางสาว อังคณา วงค์สุวรรณ

152    นางสาว ฐิติมา สุทธิวรรณ

153    นาย     อำนาจ ยี่สุ่นแก้ว

154    นางสาว อารดา พงค์สุพรรณ์

155    นาย     ขจรเดช อภิชาติตรากุล

156    นางสาว ณัชชา บุญเศษ

157    นางสาว กันยา คงนวลใย

158    นาย     ยศภัทร ล้ำเลิศลักษณชัย

159    นางสาว ศิริอรทัย ประกอบเสียง

160    นางสาว วันเพ็ญ แซ่คู

161    นางสาว อำพรรณ ไชยพรหม

162    นางสาว พันธนา ประกอบชาติ

163    นางสาว มนภัทร จงดีไพศาล

164    นางสาว บุรัสกร ตั้งสัจจานันท์

165    นางสาว พิชาภา เหาตะวานิช ลิ่มสกุล

166    นางสาว ศรีสกุล พยงค์ศรี

167    นางสาว โชติกา สุขทรัพย์

168    นางสาว สุดารวี กองพันธ์

169    ด.ญ.     กิติกานต์ เกษมจิตมั่น

170    นาย     อภิสิทธิ์ ดำรงสกุล

171    นางสาว วริศรา ดำรงสกุล

172    ด.ญ.     ปภาวดี ดำรงสกุล

173    นางสาว มนัสนันท์ บัววงค์

174    นางสาว หัทยา มาลากอง

175    นาง     ทัศดาวดี อภิธนาภิรักษ์

176    นาย     นรินทร์กร ต้นกลาง

177    นาย     ธนศักดิ์ สุขเขียว

178    นาย     อัฏฐวัฒน์ เครือไชย

179    นาง     กัญญณัท เครือไชย

180    นาง     พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ

181    นาย     ธงชัย กลยุทธสกุล