กำหนดการรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบสอง วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

 กำหนดการรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบสอง

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้ประชาชนชาวไทยลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบที่สอง ระหว่างวันที่ ๒๑ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (รายชื่อปรากฎตามแนบท้าย) นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งกำหนดพิธีรับสิ่งของพระราชทานสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจฯ สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบแรก  ณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

๑๕.๐๐ น.        -  ลงทะเบียนผู้รับสิ่งของพระราชทานฯ

๑๕.๔๕ น        -  เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยประชาชนพร้อมกัน ณ โถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ

๑๖.๐๐ น.        -  เอกอัครราชทูต ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

                   -  เอกอัครราชทูต เชิญสิ่งของพระราชทานวางบนพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

                   -  พิธีกรอ่านรายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มารับพระราชทานสิ่งของพระราชทานตามลำดับ

วิธีการรับ        -  จิตอาสาเฉพาะกิจฯ โค้งถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ โดยก้าวเท้าขวาและคุกเข่าซ้ายเพื่อรับสิ่งของพระราชทานจากพาน ยืนขึ้นและถวายเคารพอีกครั้ง

                   -  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

 ๑๗.๐๐ น.       -  เสร็จพิธี

การแต่งกาย      - เอกอัครราชทูต ข้าราชการ (ชุดปกติขาว ไว้ทุกข์)

                      - สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี (ชุดสุภาพไว้ทุกข์)

 

 

- ผู้ไม่สามารถเข้ารับสิ่งของพระราชทานในช่วงพิธีสามารถเดินทางเข้ามารับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ โถงชั้น ๒              จนถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.

- จิตอาสาที่ลงทะเบียนในรอบแรกแล้วยังไม่ได้มารับของพระราชทาน สามารถร่วมรับของพระราชทานได้ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน

- หากไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้ และประสงค์รับของพระราชทานภายหลังโปรดแจ้งคุณศิริวรรณฯ

หมายเลข ๖๗๓๗ ๒๕๗๕ ต่อ ๖๒๓   หรือ Email: [email protected]รายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรอบสอง

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->นาง     เสาวณีย์ มาศมินทร์ไชยนรา

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->นาง     สาลินี อึ้ง

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->นางสาว สุมาลี ยอดจันทึก

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->นาย     สัณชัย วิชัยโน

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->นางสาว ดวงใจ สระศรี

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->นาย     ทองไหล วงษ์ท้าว

<!--[if !supportLists]-->7.      <!--[endif]-->นาย     โชคชัย ทวงจันดา

<!--[if !supportLists]-->8.      <!--[endif]-->นาย     สงค์กา คงประดิษฐ์

<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]-->นาง     กุลภา ศรีประทักษ์

<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->นาย     พรชัย โคมทอง

<!--[if !supportLists]-->11. <!--[endif]-->นาง     พิสมัย เพ็ชรชู

<!--[if !supportLists]-->12. <!--[endif]-->นาย     เติมศักดิ์ เฉลิมพลานุภาพ

<!--[if !supportLists]-->13. <!--[endif]-->นางสาว ณัฐตา เฉลิมพลานุภาพ

<!--[if !supportLists]-->14. <!--[endif]-->นาย     วิชัย สุมนัสขจรกุล

<!--[if !supportLists]-->15. <!--[endif]-->นางสาว รัศมี งามชมพู

<!--[if !supportLists]-->16. <!--[endif]-->นาง     อนงค์ อภัยภักดิ์

<!--[if !supportLists]-->17. <!--[endif]-->นาง     วิภาดา สิงหธนาพร

<!--[if !supportLists]-->18. <!--[endif]-->นางสาว อาริสา แบนใจวาง

<!--[if !supportLists]-->19. <!--[endif]-->นาย     สมศักดิ์ สิงห์อ้าย

<!--[if !supportLists]-->20. <!--[endif]-->นาย     ชาติชาย ศรีชมภู

<!--[if !supportLists]-->21. <!--[endif]-->นางสาว ธัญญา สุวรรณพงศ์

<!--[if !supportLists]-->22. <!--[endif]-->นางสาว ลลนา พุ่มดอกไม้

<!--[if !supportLists]-->23. <!--[endif]-->นางสาว ดลนภัส พูลสนธิ์

<!--[if !supportLists]-->24. <!--[endif]-->นางสาว ศิริอร กิตติกุลเสรีคำ

<!--[if !supportLists]-->25. <!--[endif]-->นาง     รุ่งนภา กิติอาษา

<!--[if !supportLists]-->26. <!--[endif]-->นางสาว รวิกานต์ วรรณเลิศ

<!--[if !supportLists]-->27. <!--[endif]-->นาง     แสงเดือน สมบัติ

<!--[if !supportLists]-->28. <!--[endif]-->นางสาว นลพรรณ ศรีคำ

<!--[if !supportLists]-->29. <!--[endif]-->นาง     นารดา ออง

<!--[if !supportLists]-->30. <!--[endif]-->นาง     มยุรี รามาฮันดรีดูล

<!--[if !supportLists]-->31. <!--[endif]-->นาย     พรศักดิ์ ประจักษ์วิทย์

<!--[if !supportLists]-->32. <!--[endif]-->นางสาว มนทนัณฐพร พรบริบูรณ์

<!--[if !supportLists]-->33. <!--[endif]-->นาย     พริษฐ์ โกศัยภัทร์

<!--[if !supportLists]-->34. <!--[endif]-->นาง     บุหงา เทเพ็ญ

<!--[if !supportLists]-->35. <!--[endif]-->นางสาว อุไร ส่งวัฒนา

<!--[if !supportLists]-->36. <!--[endif]-->นาง     สุกัญญา เหยี่ยว

<!--[if !supportLists]-->37. <!--[endif]-->นางสาว สำรอง จันทร์ผ้าเหลื่อม

<!--[if !supportLists]-->38. <!--[endif]-->นางสาว ศศิธร บุญทรัพย์อุดม

<!--[if !supportLists]-->39. <!--[endif]-->นางสาว นางวาสนา เด็กหลี

<!--[if !supportLists]-->40. <!--[endif]-->นาย     สถิตย์ อ่ำพันธุ์

<!--[if !supportLists]-->41. <!--[endif]-->นาย     สุรยศ เอี่ยมละออ

<!--[if !supportLists]-->42. <!--[endif]-->นางสาว พรเพ็ญ บุญมาศิริ

<!--[if !supportLists]-->43. <!--[endif]-->นาย     ไวธยางค์ กุลละวณิชย์

<!--[if !supportLists]-->44. <!--[endif]-->นางสาว ทิพวัน สุขเขียว

<!--[if !supportLists]-->45. <!--[endif]-->นาย     สิทธิเดช สิทธิประณีต

<!--[if !supportLists]-->46. <!--[endif]-->นางสาว สุชญา อินทะจักร์

<!--[if !supportLists]-->47. <!--[endif]-->นางสาว พีชาณิกา บุญศักดิ์

<!--[if !supportLists]-->48. <!--[endif]-->นาย     ปีดี ศรีสันติโรจน์

<!--[if !supportLists]-->49. <!--[endif]-->นาง     รัตนา งามภักดีพาณิช

<!--[if !supportLists]-->50. <!--[endif]-->นาย     พร้อมพงษ์ พัฒนพร้อมสุข

<!--[if !supportLists]-->51. <!--[endif]-->นาย     นฤชา อำนาจสุวรรณ

<!--[if !supportLists]-->52. <!--[endif]-->นางสาว จรูญศรี ชูศักดิ์

<!--[if !supportLists]-->53. <!--[endif]-->นางสาว อรอุมา หวังทวีทรัพย์

<!--[if !supportLists]-->54. <!--[endif]-->นางสาว อรอุมา อมรรัตนานุกูล

<!--[if !supportLists]-->55. <!--[endif]-->นางสาว สรีรา อภิศิริวัฒน์