กิจกรรมปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ผู้แทนบริษัท ปตท. ประจำสิงคโปร์ และผู้แทนนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 47 ได้ร่วมกันปลูกต้นลิ้นจี่ จำนวน 8 ต้น ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ
และในโอกาสเดียวกัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้ร่วมกันปลูกไม้ผลกว่า 40 ต้น ที่ผู้แทนนิสิตอักษรศาสตร์
จุฬาฯ รุ่นที่ 47 เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์
อนึ่ง การปลูกไม้ผลในครั้งนี้ นอกจากเพื่อความร่มรื่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วยัง เพื่อย้อนยุคถึงความเป็น Orchard Road (ถนนสวนผลไม้) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ มากว่า 50 ปี
และปัจจุบัน มีเพียงสถานเอกอัครราชทูตฯ ของไทยเท่านั้นที่จะสามารถดำเนินการเช่นนี้ได้ เพราะถนน Orchard ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าอย่างเต็มรูปแบบ และไม่มีพื้นที่สีเขียวในลักษณะสวนในส่วนของเอกชนคงเหลืออยู่เลย ยกเว้นพื้นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ (Istana)
การปลูกไม้ผลนี้ ไม่เพียงเกิดประโยชน์หรือสร้างความมุ่งหวังข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังเชื่อว่า ผลไม้ที่ปลูกขึ้นมานี้จะเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสิงคโปร์ได้อย่างดีอีกด้วย เนื่องจากสามารถใช้ผลไม้ที่ปลูกในสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเป็นของขวัญแก่บุคคลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม้ผลที่ปลูกครั้งนี้ประกอบด้วย ตะลิงปลิงสีทอง มะขาม กระท้อน ขนุน จำปาดะ มะม่วง มะเฟือง เงาะ เป็นต้น