กิจกรรมกงสุลสัญจรเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก PPT Lodge 1A

กิจกรรมกงสุลสัญจรเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก PPT Lodge 1A
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ร่วมกับสำนักงานแรงงานในสิงคโปร์ จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่หอพัก PPT Lodge 1A เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในหอพักดังกล่าว
นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ อัครราชทูต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลได้ร่วมให้ความรู้และคำปรึกษาด้านงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่แรงงานไทยในสิงคโปร์ อาทิ การจัดทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศ การยื่นขอหนังสือเดินทาง และยังมีบริการตรวจวัดความดันโลหิตให้แก่แรงงานไทยอีกด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีแรงงานไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๖0 คน

Royal Thai Embassy organised Mobile Consular Unit at PPT Lodge 1A
On Wednesday 24 January 2018, the Royal Thai Embassy, Singapore, organised a Mobile Consular Unit at PPT Lodge 1A for Thai workers and to check on the living conditions of Thai workers residing in this dormitory.
Mr. Chairat Sirivat, Minister of Royal Thai Embassy together with officers from Royal Thai Embassy provided advices and consultation on consular services to the Thai workers. The event was co-sponsored by the Office of Labour Affairs, Singapore. Simple blood measurement was also conducted for the Thai labour as medical precaution measure. Approximately 60 Thai workers participated in this activity.