E-Passport

 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport)

-       หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) เช่น ลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

-          หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่ และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

-          ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุด โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอหรือที่ทำการเขตที่ประเทศไทย ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

-          สามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนหนังสือเดินทางหมดอายุได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาการขอล่วงหน้า โดยหนังสือเดินทางเล่มเก่าจะถูกยกเลิกเมื่อมารับเล่มใหม่ ทั้งนี้ สามารถขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประทับตรารับรอง ซึ่งมีข้อความ “the visas duly affixed remain valid” ได้  

การยื่นคำร้อง

1. ช่วงเวลาทำการ

ช่วงเวลาเปิดรับคำร้อง                 ระหว่างเวลา 9.15 – 11.30 น. ของวันเปิดทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ) คลิกเพื่อดูวันปิดทำการ

 ช่วงเวลารับหนังสือเดินทาง         ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. ของวันเปิดทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ  (จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ) คลิกเพื่อดูวันปิดทำการ 

2.  ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตด้วยตนเอง 
3.  กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ทั้งบิดาและมารดาจะต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ หรือมีหนังสือให้ความยินยอม (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง) 
4.  หากหนังสือเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
5.  การผลิตและรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ใช้เวลาประมาณ 4-สัปดาห์ โดยเมื่อกระทรวงการต่างประเทศผลิตเล่มหนังสือเดินทางเสร็จและส่งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะโทรศัพท์แจ้งเพื่อให้มารับเล่มหนังสือเดินทาง                  

6.  ค่าธรรมเนียม 58 ดอลลาร์สิงคโปร์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีทั่วไป

-          ใบคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบคำร้อง) 

-          บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ (ผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว แต่หมดอายุหรือสูญหาย สามารถทำใหม่ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คลิกเพื่ดดูข้อมูลการทำบัตรประจำตัวประชาชน) 

-          หนังสือเดินทางเล่มเดิม เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานหรือใบแจ้งความกรณีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานสูญหาย หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ประทับตราอ้างถึงเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิม กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาด้วย

-          ค่าธรรมเนียม 58 ดอลลาร์สิงคโปร์ (รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมเงินให้พอดี)

-          กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้เยาว์ / พระภิกษุสงฆ์ ต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมดังข้อ 2.- 3.

2. กรณีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี (เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1.)

-          สูติบัตรซึ่งออกโดยรัฐบาลไทย เฉพาะกรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปี บริบูรณ์และยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเด็กแรกเกิดในสิงคโปร์ หรือการยื่นขอหนังสือเดินทางไทยเป็นครั้งแรก จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอมีสูติบัตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อน) (คลิกเพื่ดดูเรื่องการขอมีสูติบัตร) 

-          ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับยินยอมให้ผู้เยาว์ทำสัญญาชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางตัวจริงแทน) กรณีที่ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องพร้อมกับผู้เยาว์ได้ ให้มีหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ (พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม)

-          กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้ปกครองไม่สามารถพาผู้เยาว์มาได้ ให้บิดาหรือมารดาทำหนังสือมอบอำนาจที่ได้รับการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอ ให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (ผู้รับมอบอำนาจ) เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องฯ เพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ ข้างต้น พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

-          กรณีอื่น ๆ 1) กรณีที่ผู้ปกครองไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมฯ ฝ่ายเดียว โดยใช้บันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ป.ค. 14) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา 2) กรณีหย่าบิดาหรือมารดาที่ระบุให้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่ผู้เดียวในบันทึกการหย่าสามารถเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ ฝ่ายเดียว พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน 3) กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผู้ลงนามในความยินยอมฯ พร้อมทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม และบัตรประจำตัวประชาชน 4) กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิตให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตเป็นผู้ลงนามให้ความยินยอมฯ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน และใบมรณบัตรของอีกฝ่าย 5) กรณีอื่น ๆ ที่จะต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง เช่น กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต

-          เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล และหลักฐานบางอย่างระบุชื่อไม่ตรงกับชื่อ-สกุล ปัจจุบัน)

-          กรณีเอกสารประกอบเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีการรับรองเอกสารตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. 2539 (รับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล และ/หรือ Notary Publicของสิงคโปร์ แล้วรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ)

3. พระภิกษุสงฆ์ (เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 1.)

-            หนังสือยินยอมซึ่งออกโดยมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

-            หนังสือสุทธิพระภิกษุสงฆ์

เอกสารประกอบการรับหนังสือเดินทาง

1. กรณีเดินทางมารับหนังสือเดินทางด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

  เอกสารประกอบ คือ

ใบรับหนังสือเดินทาง (กรณีที่ให้ผู้อื่นรับแทน ผู้ร้องจะต้องลงนามมอบอำนาจในใบรับหนังสือเดินทาง)

เฉพาะกรณีให้ผู้อื่นรับแทน บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มารับแทน พร้อมสำเนา

2.  กรณีขอรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถ.แจ้งวัฒนะ (ผู้ร้องจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบในวันที่ยื่นคำร้องหนังสือเดินทางว่าประสงค์จะรับหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล)

  เอกสารประกอบ คือ

ใบรับหนังสือเดินทาง

เฉพาะกรณีให้ผู้อื่นรับแทน หนังสือมอบอำนาจ และบัตรประชาชน (พร้อมสำเนา) ของผู้มารับแทน

E-Passport Application Service

General Information on E-Passport Application Service

-          An E-Passport is a passport which contains biometric data, including fingerprints, encrypted in the contactless integrated circuit inside the passport, which allows verification of the authenticity of the passport by electronic means.

-          The validity of an E-Passport is 5 years, and cannot be extended. Before an E-Passport is expired, the passport holder needs to apply for a new E-Passport. The data encrypted inside the E-Passport cannot be altered.

-          Personal data contained inside the E-Passport will be in accordance with Thailand’s Civil Registration Database. Names of the E-Passport holder will be in accordance with the data contained in the Thailand’s Civil Registration Database, and not the previous passport. Should the applicant wishes to have their new surname (after marriage/divorce) appears on the new E-Passport, the applicant must register for name change at any District Office in Thailand prior to the application of a new E-Passport.

-          All documents and biometric data of applicants have to be sent to the Ministry of Foreign Affairs, Bangkok, to produce passports and the passports will be sent to the Royal Thai Embassy. Processing time is 4-8 weeks.

-          An applicant may apply for an e-passport in advance (there is no restriction on the period of time). The current passport will be cancelled upon the collect of a new passport. Applicants may request the Royal Thai Embassy to endorse the passport with a message “the visas duly affixed remain valid”.

Application Process

1. Service Hours for E-Passports

-          E-Passport Application Monday – Friday, 9.15 – 11.30 hrs (except the Royal Thai Embassy’s public holidays) (Click here for public holidays) 

-          E-Passport Collection Monday – Friday, 14.00 – 15.00 hrs (except the Royal Thai Embassy’s public holidays) (Click here for public holidays) 

2. An applicant must apply for an E-Passport in person at the Royal Thai Embassy.

3. In case of minors (under 20 years old), both parents must sign on an application form in person at the Royal Thai Embassy, or (a) Letter(s) of Consent will be required (see Required Documents for E-Passport Application below).

4. In case of loss of passport, the applicant must report to the police prior to the new passport application, as a police report will be required as an evidence for issuing a new passport.

5. The E-Passport application process takes approximately 4-8 weeks. The Royal Thai Embassy will contact the applicant by telephone when his/her passport has been produced by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and ready for collection at the Royal Thai Embassy.

6. The E-Passport processing fee is SGD 58.- (Cash in exact amount only)

Required Documents for E-Passport Application

1. General Requirement

-          E-Passport Application Form (Click Here to Download)

-          Thai National ID Card (A Thai national who has already been issued a Thai National ID Card, but the Card is expired or lost, can re-apply for a Thai National ID Card at the Royal Thai Embassy. Click here for the information on Thai National ID Card application. 

-          Applicant’s Current Passport, if still valid, or a police report in case of loss. Note: If the applicants would like the new passport to contain a reference to the current passport, the current passport needs to be produced.

-          Fee of SGD 58.- (cash in exact amount only)

-          In case of minors / Buddhist monks, additional requirements are required (see 2.-3.)

2. Minors (Under 20 Years Old) (Additional Documents)

-          Thai Birth Certificate, where a child is under 15 years old (In case of new-born child, or first-time e-passport applicant, the applicant must obtain a Thai Birth Certificate at the Royal Thai Embassy prior to applying for an e-passport) (Click here for the Thai Birth Certification application process) 

-          Both parents of the minor needs to must sign, in person, to give consent for their minor to travel overseas and to take full liability for their minor, with Thai National ID Cards of both parents produced (in case of a foreign parent, passport is required). In case any or both parents cannot be present, (a) Letter(s) of Consent, certified by the Royal Thai Embassy, Thai Consulate-General, or any District Office (together with copies of parents’ Thai ID cards), will be required. 

-          Where neither of the parents of a minor under 15 years old cannot be present during the passport application process, either parent can authorise, in a form of the power of attorney certified by the Royal Thai Embassy, Thai Consulate-General, or any District Office, another person (an adult over 20 years old) to accompany the minor. Thai National ID of the authorised person is required.

-          In other circumstances 1) Unmarried parents, the mother alone can give consent provided that “Por Kor” 14, which indicates the applicant’s custodian is produced, along with the mother’s Thai National ID card 2) In case of divorce, father or mother alone, whichever party is received sole custody of the applicant according to the divorce document, can give consent, together with the Thai National ID card produced 3) In case of adoption, the adopter can give consent, together with the Adoption Registration and Thai National ID Card of the adopter produced 4) In case either parent passed away, the other parent can give consent, together with the Thai National ID Card of the other parent and the Death Certificate 5) In other cases, the court order which indicates the person granted sole custody of the applicant must be produced, e.g. where both parents passed away.   

-          Other relevant documents, e.g. Certificate of Name Change (if applicable, and some of the documents do not contain the name which corresponds to the current name).

-          Documents in the language other than Thai need to be certified in accordance with the Ministry of Foreign Affairs’ Regulations of B.E. 2539 (certified by relevant Embassy/Consulate-General and/or Notary Public of Singapore, and certified by the Royal Thai Embassy).

3. Buddhist Monks (Additional Documents)

-            Approval letter from the Sangha Supreme Council, Office of National Buddhism.

-            Identity Booklet for a Buddhist Monk.

Documents Required for E-Passport Collection

1. Collection at the Royal Thai Embassy

Please bring along the following documents:

Receipt of application (In case the applicant authorises his/her representative to collect the passport, the applicant must sign on the receipt to authorise the representative to collect the passport on his/her behalf).

In case the applicant authorises his/her representative to collect the passport, the representative’s Thai National ID Card or Passport (with 1 photocopy) is required.

2. Collection at the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Thailand (Applicant must inform the Royal Thai Embassy’s staff on the day of application that he/she wishes to collect the passport in Thailand.)

Please bring along the following documents:

Receipt of application.

In case the applicant authorises his/her representative to collect the passport, a Letter of Authorisation signed by the applicant, and the representative’s Thai National ID Card or Passport (with 1 photocopy) are required.