คู่มือคนไทยในสิงคโปร์

 

คำแนะนำในการเดินทางไปสิงคโปร์

ทั่วไป  สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจมีระดับการพัฒนาและค่าครองชีพที่สูง บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบ ประชาชนยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับและกฏหมาย มีอัธยาศัยไมตรีดี เป็นมิตรต่อชาวไทยมีสังคมที่เปิดกว้างสำหรับนักท่องเที่ยว มีระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทันสมัย สะดวกสบายและปลอดภัย ชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์ทางเครื่องบิน และมีบางส่วนมาทางรถยนต์ รถไฟ และรถประจำทางผ่านทางมาเลเซีย สิงคโปร์มีอากาศร้อนชื้นคล้ายภาคใต้ของไทย มีฝนตกชุกตลอดปี ดังนั้น จึงควรนำร่ม หมวกกันฝน หรือเสื้อกันฝนมาด้วย

การเข้าเมือง ชาวไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์ต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน และไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าล่วงหน้าก่อนการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงสิงคโปร์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื่องสิงคโปร์จะประทับตราอนุญาตให้พำนัก (Visitor Pass) ในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะระบุวันที่ไว้ในตราประทับ ซึ่งตามปกติจะได้รับอนุญาติให้พำนัก 30 วัน โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสิงคโปร์จะขอให้ผู้เดินทางแสดงหลักฐานการเงินที่จะใช้จ่ายในระหว่างพำนักในสิงคโปร์ และหลักฐานการเดินทางที่ระบุกำหนดการเดินทางเข้า-ออก อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน บัตรโดยสารรถประจำทาง ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าสิงคโปร์ภายใต้ Visitor Pass จะไม่สามารถประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจได้ ผู้ใดฝ่าฝืนและถูกจับกุมถือว่ามีความผิดตามกฏหมายเข้าเมือง (โทษสูงสุด คือ ปรับ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุก 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ)

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูข้อมูลคนไทยในสิงคโปร์ทั้งหมด