การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ใบขับขี่) บางชนิด (ชนิดที่ 2, 3 และ 4)

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ใบขับขี่) บางชนิด (ชนิดที่ 2, 3 และ 4)

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ใบขับขี่) ประเภทใดบ้าง?

ตามระเบียบฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถต่ออายุใบขับขี่เฉพาะ ชนิดที่ 2, 3 และ 4 เท่านั้น สำหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ชนิดที่ 1) (ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล) จะต้องต่ออายุในประเทศไทยเท่านั้น

ความหมายของใบขับขี่แต่ละชนิด

ชนิดที่ 2 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมหรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน

ชนิดที่ 3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารซึ่งโดยสภาพใช้สำหรับลากจูงรถอื่นหรือ ล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั้น

ชนิดที่ 4 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสำหรับขับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตามประเภทหรือชนิด และลักษณะการบรรทุก ตามที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ช่วงเวลารับคำร้อง

ทุกวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเวลา 9.30 – 11.30 น. โดยผู้ยื่นคำร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตนเองเท่านั้น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากผู้ยื่นคำร้องจะต้องเข้ารับการอบรม และตรวจสายตาบอดสี)

ระยะเวลาในการดำเนินการ

ประมาณ 3-6 เดือน เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องส่งเอกสารไปยังกรมการขนส่งทางบกตามเขตทะเบียนบ้านของท่านเพื่อให้ดำเนินการดังกล่าว โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อผู้ร้องเมื่อได้รับใบขับขี่ ใบใหม่จากกรมการขนส่งฯ แล้ว

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง

1. ใบรับคำขอดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ และใบคำร้องนิติกรณ์สำหรับให้สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อบุคคล

2. ใบขับขี่ประเภท 2, 3 หรือ 4 ตัวจริง พร้อมสำเนา 3 ชุด

3. สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด

5. สำเนาบัตรประจำตัวในสิงคโปร์ (เช่น Work Permit) 3 ชุด

6. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด

7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ - ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการรับรองลายมือชื่อผู้ร้องในคำร้องขอต่ออายุใบขับขี่ - ค่าธรรมเนียม 200 บาท (เป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น) สำหรับส่งไปยังประเทศไทยเพื่อต่ออายุใบขับขี่พร้อมกับคำร้องฯ