การจดทะเบียนคนเกิด(สูติบัตร)

1. สอทฯ จะออกสูติบัตรให้แก่เด็กสัญชาติไทย ที่เกิดในประเทศสิงค์โปร์เท่านั้น

2. การได้สัญชาติไทยของเด็ก (ในกรณีเกิดในต่างประเทศ)

                                                                                

                                                               สัญชาติบิดา                 สัญชาติมารดา                     สัญชาติเด็ก

บิดามารดาจดทะเบียนสมรส                                    ไทย                                       ไทย                                      ไทย
บิดามารดาจดทะเบียนสมรส                                    อื่น ๆ                                       ไทย                                      ไทย
บิดามารดาจดทะเบียนสมรส                                    ไทย                                       อื่น ๆ                                     ไทย
บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส                          ไทย                                        ไทย                                     ไทย
บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส                          ไทย                                        อื่น ๆ                       ไม่ได้สัญชาติไทย
บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส                           อื่น ๆ                                       ไทย                                    ไทย

3. หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัวของผู้มีสัญชาติไทย (พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505)

 • ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
 • ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
 • ต้องไม่มีเจตนาทุจริต
 • มีความหมายในภาษาไทย รู้ได้ว่าเป็นชายหรือหญิง และชื่อหนึ่งไม่เกิน 3 พยางค์
 • ผู้ได้รับหรือเคยรับพระราชทานบรรดาศักดิ์ และยังอยู่ในบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิได้ถูกถอดถอนจะใช้ราชทินนามเป็นชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได้

4. เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  เอกสารเด็ก

 • สูติบัตรสิงคโปร์
 • หนังสือเดินทางของประเทศอื่น (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะนำเด็กเพิ่มชื่อเข้า (หน้าแรก ระบุ เลขที่บ้าน)

  เอกสารมารดา

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประชาชนไทย (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • ทะเบียนบ้าน (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • บัตรที่แสดงถิ่นที่อยู่ในสิงค์โปร์ เช่น บัตรประชาชนสิงค์โปร์ บัตรเขียว ฯลฯ
 • ทะเบียนสมรส

  เอกสารบิดา

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประชาชนไทย (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • ทะเบียนบ้าน (หากเป็นบุคคลสัญชาติไทย)
 • บัตรที่แสดงถิ่นที่อยู่ในสิงค์โปร์ เช่น บัตรประชาชนสิงค์โปร์ บัตรทำงาน บัตรเขียว ฯลฯ

หมายเหตุ     1. เอกสารใดที่ไม่ใช้เอกสารที่ออกโดยทางราชการไทย จะต้องให้ทนายความสิงคโปร์รับรอง ความถูกต้อง (รับรองโดย Notary Public) ก่อน  (ในกรณีที่เป็นเอกสารราชการของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สิงคโปร์จะต้องให้สถานเอกอัครราชทูตฯ หรืิอ สถานกงสุลของประเทศนั้นๆ รับรองก่อนด้วย) เอกสารที่ให้ทนายความรับรองสามารถเย็บรวมเป็น 1 ชุด (Corner binding) ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ หากไม่เย็บรวมเป็น 1 ชุด สถานเอกอัครราชทูตฯ จะคิดค่าธรรมเนียมต่อแผ่น แผ่นละ 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ หลังจากทนายความรับรองแล้ว ทำการยื่นเอกสารพร้อมสำเนา 1 ชุด

                        2. เอกสารที่เป็นของทางการไทย ให้ยื่นเอกสารตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

                        3. ระยะเวลาการดำเนินการ 1 สัปดาห์

5. ข้อควรทราบ

 • สูติบัตรเป็นเอกสารสำคัญ โปรดอย่าทำหาย จำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบ ขอแจ้งชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านต่อนานทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บุตร ได้เดินทางถึงประเทศไทย และใช้ประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อ บุตรมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ กรณีสูติบัตรหาย ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น และขอคัดสำเนาสูติบัตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ในกรณีบิดา และมารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของมารดา โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน ทั้งนี้ นายทะเบียนสามารถกรอกนามสกุลของสูติบัตร โดยใช้ชื่อสกุลของมารดา (ป.พ.บ. มาตรา 1561 ไม่ได้บังคับว่าบุตรต้องใช้นามสกุลบิดา ตามคำพิพากษาฎีกา ที่ 1283/2522)